เลย – ผู้ว่าฯเลย มอบนโยบายการขับเคลื่อน กอช. ในพื้นที่


วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องวิคตอเรีย แกรนด์บอลรูม โรงแรมมาร์เบิล อาร์ท เดอ เลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน มอบนโยบายการขับเคลื่อน กอช. ในพื้นที่จังหวัดเลย มีนายบุญธรรม เลิศสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ปลัดจังหวัดเลย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยร่วมกิจกรรม
ผวจ.เลย กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ส่วนราชการ ด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและทุกท่านมาพร้อมเพรียงกันในกิจกรรม “กอช. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.” นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยแรงงานนอกระบบ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน
ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนอาทิ แอปพลิเคชัน กอช./ ไลน์ กอช./แอป K PLUS, Krungthai NEXT, Mymo, TrueMoney, แอปเป๋าตัง และแอปออมเพลิน
นอกจากนี้ กอช. ได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. ได้มีวินัยทางการเงิน ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียน ในการออมเงินกับ กอช. จะได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ. กับ กอช. เพื่อมอบให้นักเรียนเยาวชน ที่มีการฝึกฝน สร้างวินัยและเห็นความสำคัญของการออมเงิน
และอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมมือส่งเสริมการออมกับ กอช. มุ่งเน้นวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นั้นก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ส่งเสริมให้ ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการเงินของตนเองตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก กอช. ซึ่งการออมสามารถออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ โดยสมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. และนำส่งเงินออมสะสมตามจำนวน เมื่อเรียนจบเข้าสู่ระบบการทำงานรับราชการหรือบริษัทเอกชน ก็สามารถออมกับ กอช.ต่อเนื่องได้เป็นการบริหารจัดการเงินออม ให้งอกเงยเพิ่มขึ้นและสามารถนำเงินออมมาลดหย่อนภาษีเงินประจำปีได้ด้วย และในปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดเลย ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2566 ทั้งสิ้น 39,046 คน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2567 มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเลย สมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 2,757 คน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย