เลย – ผู้ว่าฯประชุมวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 67


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2567 โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย พันเอก โกสินภทรณ์ ฒโสหาญ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน มทบ.28 นายเจษฎา ปานะถึก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567
โดยสำนักงาน ปภ.เลย รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัด สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเลย สถิติภัยแล้งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเลยไม่มีสถานการณ์ภัยแล้ง จึงไม่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในส่วนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสะสมย้อนหลัง 3 ปี ในพื้นที่จังหวัดเลยมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง สรุปได้ดังนี้ พื้นที่สะสมเสี่ยงปานกลาง จำนวน 6 อำเภอ 12 ตำบล 39 หมู่บ้าน พื้นที่เสี่ยงสะสม จำนวน 14 อำเภอ 89 ตำบล 49 ชุมชน 879 หมู่บ้าน ตามเกณฑ์สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบจังหวัดเลย ไม่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2566 / 2567 ทั้งด้านอุปโภค บริโภคและด้านเกษตร ในส่วนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครั้งนี้
ในส่วนสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย รายงานสถานการณ์น้ำฝน ปริมาณน้ำฝน คาดการณ์สถานการเอลนิโยและรานิย่า ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. 67 ชลประทานเลย แจ้งรายงานสถานการณ์อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ น้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเต็มอ่าง 35.8 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณ 24.54 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 68.5% อ่างเก็บน้ำ น้ำหมานตอนบน ความจุ 26.5 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำ 23.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90.37% การประปาส่วนภูมิภาครายงานสถานการณ์น้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปา สาขาเลย สาขาด่านซ้าย สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำยังเพียงพอพร้อมสนับสนุนภัยแล้งเมื่อมีการร้องขอ จะมีจุดบริการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการฟรีแก่ประชาชน ในส่วนของ มทบ.28 กองทัพบก ได้มีการดำเนินการโครงการ ราษฎฺร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปี 2567 ซึ่งจะคลิกอ๊อฟพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่หน้าค่ายศรีสองรัก ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ฝากเรื่องน้ำกินน้ำใช้ของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ไปยังทุกอำเภอได้สำรวจน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตรนอกระบบชลประทาน รวมถึงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมที่เป็นจุดพื้นที่เสี่ยงด้วย เพื่อเตรียมวางแผนการทำงานในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย