หนองบัวลำภู – จัดงานวันดินโลก “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2566 (World Soil Day 2023) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก ภายใต้หัวข้อ“ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เรือนจําชั่วคราวบ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2566 (World Soil Day 2023)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน” และ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” พร้อมด้วยนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายภาค ศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคราชการ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน ร่วม 200 คน

นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลก ตลอดจนสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนร่วมกันดูแลรักษาดินอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด ความเสื่อมโทรม พร้อมทั้ง ร่วมกัน Change for Good ในการฟื้นฟูดินที่ถูกทำลายจากการใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนา ในหัวข้อ การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และ หัวข้อ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการและการให้ความรู้เกี่ยวกับวันดินโลก ปี 2566 การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้นเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ การแจกพันธุ์กล้าไม้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และฐานการเรียนรู้การใช้ปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพ การใช้สารป้องกัน แมลงศัตรูพืชและการห่มดินด้วยฟางข้าวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการจัดเตรียม สถานที่ ร่วมกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสนับสนุนการจัดนิทรรศการวันดินโลก รวมทั้ง กลุ่มสตรีบ้านเพ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย นายไพบูลย์ฯผอ.พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้ายที่สุด

ภาพและข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ หนองบัวลำภู