เลย (ชมคลิป) เปิดแลนมาร์คบ้านโพนค่าย จุดเช็คอินแห่งใหม่ในเชียงคาน

จังหวัดเลย เปิดแลนมาร์คบ้านโพนค่าย “Loei Project สีสันโพนค่าย” ศิลปะร่วมสมัย คาดเป็นจุดเช็คอิน แห่งใหม่ บนเส้นทางสู่ เมืองเชียงคาน


วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 1/ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เป็นประธานเปิดงานสีสรรโพนค่าย บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย โดยมี ผศ.ดร.กฤษณพจน์ ศรีทานัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ผศ.ดร.กฤษณพจน์ ศรีทานัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า บ้านโพนค่ายเป็นหมู่บ้านที่ตั้งบนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านมีสถานที่สำคัญคือ โบราณสถานวัดห้วยห่าว เป็นวัดที่สร้างขึ้น ตามพระราชโองการ ของพระโพธิสาลราช พระมหากษัตริย์แห่งล้านช้างหลวงพระบาง สร้างราวปีพุทธศักราช 2063 – 2089 นอกจากนั้นในพื้นที่บ้านโพนค่ายยังพบร่องรอยดูค่ายรบโบราณของเจ้าราชวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ในสงครามเจ้าอนุวงศ์ พุทธศักราช 2369 – 2371 และในปัจจุบันนั้นบ้านโพนค่ายมีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือ วัดบ้านโพนค่าย โดยที่วัดบ้านโพนค่ายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูป อิริยาบถประทับนั่งสมาธิราบ ทรงเครื่อง จำหลักไม้ หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามและชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พระราชวชิสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ได้ถวายนามท่านว่า พระพุทธโพธิสาล ราชปฏิมากร หรือหลวงพ่อโพธิสาล ประชาชนในบ้านโพนค่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำ
นา ทำไร่ ทำให้สภาพเศรษฐกิจ

โดยรวมของหมู่บ้านยังไม่ดีนัก ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จึงมีแนวคิดที่จะนำพระพุทธโพธิสาล ราชปฏิมากร ออกมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา และทำกิจกรรมเพื่อหาทุนทรัพย์ในกิจกรรมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งเป็นการระดมทุนในการดำเนินการกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่องไปได้ จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เช่น เทศบาลตำบลนาอ้อ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่เลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย เครือข่ายศิลปินเลยตามเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และภาคเอกชน ทำกิจกรรมมุมสะสมบุญถวายประทีปโคมไฟ กิจกรรม มุมชิมช็อป ตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัย มุมแชะซิลที่วอลล์อาร์ต และลานกิจกรรมแลนด์มาร์ค เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในหลายกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โครงการ Loei Project เสน่ห์ เมืองเลย สีสันบ้านโพนค่าย
บรรยากาศกิจกรรมการเปิดงาน Loei Project เสน่ห์เมืองเลย สีสันบ้านโพนค่าย ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ได้ขึ้นขี่ช้างที่ทำจากวัสดุสังกะสี และจุดไฟได้เปิดกิจกรรม landmark บ้านโพนค่าย ชมการแสดงกลองยาวและนางรำ เดินชมลานกิจกรรม landmark และตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัย จากนั้นได้นั่งรถซาเล้งไปวัดโพนค่ายถวายประทีปและโคมบูชาแด่หลวงพ่อโพธิสาล เพื่อเป็นสิริมงคล และประดับโคมสีสันสวยงาม