อุบลราชธานี – อาชีวะอุบล จับมือบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

อาชีวะอุบลฯจับมือบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูงในสาขาวิชาชีพและมีความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู บุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร.ลฎาภา มอร์เตโร ผู้จัดการศูนย์การเรียน และนางสาวกรวิกา ชูพลสัตว์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การเรียน ในโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาในสถานประกอบการร่วมกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จากนั้น ดร.ลฎาภา มอร์เตโร ผู้จัดการศูนย์การเรียน และนางสาวกรวิกา ชูพลสัตว์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การเรียน บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้พบปะกับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ หลักปฏิบัติตนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับในการเข้าฝึกงานกับบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนสายอาชีพในทุกสาขาวิชาที่จะได้โอกาสที่ดีในการเข้าฝึกงานกับบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมสำหรับพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต มีสมรรถนะสูงในสาขาวิชาชีพที่ตนเอง และมีความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิในอนาคต