มหาสารคาม – กสทช. ดึง อสม.,ชุมชน ระดมความคิดถอดรหัส ใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์ในยุคดิจิทัล เตือนภัยแก๊งคอลเซนต์เตอร์

กสทช. ดึง อสม ชุมชน ระดมสมองถอดรหัส การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลพร้อมเตือนภัยแก๊งคอลเซนต์เตอร์ย้ำเตือน กสทช.ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรหาประชาชนเพื่อระงับเบอร์โทร

วันที่ 13 กันยายน 66 ที่ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อสม. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในงานมีการนำเสนอภาพรวมและบรรยายหัวข้อ “ภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม…อิทธิพลจากเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป” ถอดรหัส “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหลอมรวม” ก่อนจะมีการแบ่งกลุ่ม ระดมสมอง ในห้วข้อ “ความต้องการการบริการคลื่นความถี่แบบหลอมรวมในบริบทเชิงพื้นที่ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ระบบโทรคมนาคมพื้นฐานในปัจจุบัน และมาตรการ/แนวทางที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเชิงพื้นที่” โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจปรับตัวสู่โลกดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชั่นเป็นแพลตฟอร์มทางการขายและการตลาด รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มค้นชินกับการบริการออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ที่ได้รับความนิยม เช่นบริการด้านการเงิน ซื้อสินค้าและบริการ บันเทิงโซเซียลมิเดีย การเดินทางและสุขภาพ การสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างวินัย ซึ่งเป็นเป้าหมายและทิศทางที่ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีเกิดสัมฤทธิผล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการดำเนินการติดตามนโยบายที่สำคัญของ กสทช. คณะทำงานมีแนวทางดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลเป็นรายด้าน มุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามประเมินที่เท่าทันต่อสถานการณ์ นำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ก็จะได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปจนถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อการดำเนินการงานและการบริหารงานของ กสทช. เพื่อนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน ให้ครอบคลุมความต้องการของทุกภาคส่วนตามความหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

ย้ำเตือน กสทช.ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรหาประชาชนเพื่อระงับเบอร์โทร