ขอนแก่น – คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

ที่โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เปิดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร โดยมี นายวสันต์ เปรมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ดร.ศิริพร โทลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางร่วมกิจกรรมพิธี พร้อมด้วย นายสุบรรณ สีพันดอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 นายวริทย์ หาดจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว พร้อมด้วยคณะครู ชาวบ้าน นักเรียน และนักศึกษา ในกิจกรรม

ในการจัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ครั้งนี้ได้มี รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติโครงการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโค กระบือ และออกพื้นที่ร่วมกับชุมนุมสัตวบาล นักศึกษา ในการดูแลโคกระบือให้คำแนะนำการสังเกตและการรักษาเบื้องต้นสำหรับโคกระบือที่ป่วย ให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคกระบือในชุมชน และชุมนุมเห็ด ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติโครงการเห็ด แก่ชาวบ้าน ร่วมทั้งได้สร้างทำโรงเรือนเห็ดให้แก่ทางโรงเรียน ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า และชาวค่าย ได้ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน วัด ชุมชน พื้นที่โดยรอบให้มีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งขึ้น นอกนี้ ทางค่ายฯ ได้มีกิจกรรมพ่อฮัก-แม่ฮัก กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เบิ่งแงงฮักแพง ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและชาวค่ายมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว กล่าวขอบคุณชาวค่ายว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย ความร่วมมือต่าง ๆ ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และตลอดไป

ส่วน ดร.ชานนท์ สุนทรา อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมค่ายอาสาเกษตร (อสค.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2566  เป็นการเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งการบรรยาย และการสาธิตเรื่องการปลูกพืช การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ จากอาจารย์ และนักศึกษาชุมนุมต่าง ๆ จากคณะเกษตรศาสตร์ มข. ขอบคุณผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ รวมทั้งให้การดูแลนักศึกษาที่ได้เดินทางมาร่วมโครงการ ฯ ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว และชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ในโอกาสต่อไป