ขอนแก่น (ชมคลิป) ร.8 จัดพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติ

กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10

ที่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พันเอก อุเทน จีนทองหลาง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น ,พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยบริษัทเจมาร์ท ประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) สถานีตำรวจภูธรภูเวียง และกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ กระทำพิธีส่งมอบบ้านให้กับ พลทหาร ยศพร เภ้านู สังกัดกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 8 ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอภูเวียง เป็นประธานในพิธี
พันเอก อุเทน จีนทองหลาง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 กล่าวถึงโครงการ “กองทัพบก ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก รวมถึงพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อีกทั้งพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ โดยการสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10 และเป็นการน้อมนำพระราโชบาย ของ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาเป็นที่พึ่งพา ตั้งมั่น แสดงออกถึงความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำให้การช่วยเหลือ สร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้ดังกล่าว สำเร็จด้วยดี
โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของ พลทหาร ยศพร เภ้านู สังกัด กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 8 ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาศัยอยู่บย่ากับอา บิดาเสียชีวิต ส่วนมารดาไปมีครอบครัวใหม่ คุณย่ามีการ สายตา พร่ามัว ล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้ง รายจ่ายในครอบครัวค่อยข้างที่จะสูง เพราะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้ง โดยได้รับการสนับงบประมาณจากพระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ (หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ,ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และ กรมทหารราบที่ 8 รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท