หนองบัวลำภู – สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ฝึกอบรมหลักสูตร”จิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 8”

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ฝึกอบรมหลักสูตร”จิตอาสาตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 8”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 รวม 5 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย จิตอาสา 904 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รวม 100 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ร่วมในพิธีเปิดการอบรม

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กล่าวว่าการจัดอบรมดังกล่าว ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และผลเสียหายอันเกิดจากการจุดไฟเผาป่าโดยให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า

ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ในอันที่จะร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีการฟื้นฟูสภาพป่า การรักษาพื้นที่ต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานดับไฟป่า การวางแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อที่จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ภายในหน่วยงาน รวมถึง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู