ขอนแก่น – KKU Volleyball Academy จับมือ สโมสร วอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี พัฒนาทักษะนักกีฬา ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

KKU Volleyball Academy จับมือ สโมสร วอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซี พัฒนาทักษะนักกีฬา ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

วันอังคาร ที่  29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30-13.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซีโดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี กล่าวสรุปการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีผู้ร่วมเป็นเกียรติในงานประกอบด้วย  ผู้บริหารสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัดและทีมผู้ฝึกสอน นักกีฬาผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนที่ลงนามนามความร่วมมือทางด้านกีฬา ผู้บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ฝึกเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนหญิงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเกิดกำลังในการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดด้วยปณิธานร่วมกันในการสร้างคน สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่น และสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูง เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่น สตาร์ วี ซี (ภายใต้บริษัท ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ จำกัด) มีปณิธานและความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันจึงได้เกิดการลงนามความร่วมมือกันขึ้น

รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์  ภักดี กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของงานว่า “เป็นความร่วมมือกันพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภายใต้สโมสรฯ ในรูปแบบของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมส่งเสริมให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภายใต้โครงการ เค เค ยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาโดยเป็นการสรรหาเลือกเฟ้นนักกีฬาวอลเลย์บอล มีขีดความสามารถและมีความพร้อมในการต่อยอดเข้าการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสังกัดสโมสร และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นได้ตกลงร่วมกัน”

“เนื่องจากโครงการ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ฝึกเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของเยาวชนหญิงให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้วยหลักต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เกิดความสมบูรณ์ และยั่งยืนให้กับระบบการบริหารจัดการกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อสามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืนนั้น การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือซึ่งกันและกัน กับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซี ซึ่งเป็นสโมสรฯ ชั้นนำในแนวหน้าของกีฬาวอลเลย์บอลระดับมืออาชีพของประเทศไทย และสร้างเกียรติประวัติและผลงานเชิงประจักษ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี มีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างคน สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดขอนแก่น และสร้างนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง และยังเป็นการแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุลกล่าวว่า“พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ในวันนี้เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม พึ่งพาอาศัย โดยมีเป้าหมาย ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น เชื่อมโยงใยสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการผลึกพลังของ 2 องค์กรชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น เพื่อจับมือกันในการพัฒนาระบบของกีฬาวอลเลย์บอล ให้เกิดการเติมเต็มและสมบูรณ์ตลอดทั้งระบบในการสร้างและพัฒนาคน พัฒนากีฬา พัฒนาสโมสร พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนไปถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและรับใช้สังคม ประเทศชาติ ผ่านกีฬาวอลเลย์บอล ให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน จากระดับมือสมัครเล่น ไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นายปานชัยบวรรัตนปราณกล่าวว่า“วันนี้ผมปลื้มใจและปีติที่การเดินทางของ”สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี”ได้มาร่วมบรรจบกับ”มหาวิทยาลัยขอนแก่น”จากประสบการณ์ที่ผ่านมา​ หลังศึกษาข้อมูลพบว่าภาคอีสานมีเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและสังคมจนกลายเป็นกลุ่มเปราะบางและต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่งและเมื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือเยาวชนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จและเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ‘วอลเลย์บอล’ เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะให้เยาวชนเหล่านั้นได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้วันนี้จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมผนึกกำลังในการเปิดพื้นที่และสนับสนุนกีฬาดีๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังต่อไป”

รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี “ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ วีซีมีสาระสำคัญในความร่วมมือด้านการดูแลรับผิดชอบสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่น – ขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอล คลับด้านงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566ถึง วันที่ 29เดือน สิงหาคมพ.ศ. 2571มีความร่วมมือด้านการบริหารสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ วอลเลย์บอลคลับและความร่วมมือด้านการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ และการสื่อสารทางการตลาดร่วมกัน”

ผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิชคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ และการตลาด โครงการเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมีลงนามเป็นพยาน  ด้านฝ่ายสโมสรวอลเลย์บอล ขอนแก่นสตาร์ วีซีผู้ลงนามได้แก่ นายปานชัย บวรรัตนปราณ ประธานสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีโดยมี  นายโชคชัย คุณวาสี รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลมเกลียว  มาเวียง ผู้อำนวยการสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีและนายอภิรัฐ  งามมีฤทธิ์ ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีร่วมลงนามเป็นพยาน