หนองบัวลำภู – สืบสานประเพณีท้องถิ่น “ร่วมใจหิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ”

ชาวอำเภอศรีบุญเรือง ขับเคลื่อนศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี(4 Good ) ร่วมกับ อปท.กำนัน ผญบ.และคณะสงฆ์ พรรษานี้”ร่วมใจหิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ” สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเช้าตรู่วันธรรมสวนะที่ผ่านมา ภายในถนนกลางหมู่บ้านนาแพง(นาคำเหนือและนาคำใต้) ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหมู่บ้านโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับ นางรุจิรา จรกระโทก แม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีบุญเรือง คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ศรีบุญเรือง กำนัน ผญบ.นาแพงเหนือและใต้ และชาวบ้านนาแพงทั้ง 2 หมู่บ้านร่วม 200 คนต่างแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ถือตระกร้านำข้าวสารอาหาร พร้อมลูกหลานเตรียมพร้อมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์-สามเณรที่ออกรับบิณฑบาต ร่วม 20 รูป
จากนั้น นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ”ชาวศรีบุญเรือง ร่วมใจ หิ้วตะกร้าสวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ”ด้วยการบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน โมเดลการพัฒนา ศรีบุญเรืองเมือง 4 ดี ( 4 Good) ได้แก่ จิตใจดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมและสังคมดี และ เศรษฐกิจดี ซึ่งดี 1 จิตใจดี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีชาวพุทธ
นอกจากนั้นยังเป็นการนำวัฒนธรรมประเพณี วิถีชาวพุทธ มาบูรณาการร่วมกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย และร่วมกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน(Otop) และนโยบายของ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ต้องการสร้างพลังแห่งเมือง “หนองบัวลำภู เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” เพื่อให้คนทุกวัย ในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี เสียสละและเอื้ออาทร เพื่อเป็นพลังสำคัญในการ Change for Good สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นในหมู่บ้านเป้าหมายซึ่งเป็นหมู่บ้านตาม”โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน”แล้ว ยังกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกวันพระ อีกด้วย
นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต่อว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ดำเนินการ โดยได้เลือกเอาหมู่บ้านตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน มาเป็นหมู่บ้านในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมทำบุญตักบาตร โดยหลังจากที่พี่น้องได้ทำบุญตักบาตรไปแล้วก็ถือว่าได้บุญตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนา และได้ประสานเจ้าอาวาสที่มารับบิณฑบาต จะขอความอนุเคราะห์อาหารที่เหลือของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้งมาจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งวันนี้มีพระมารับบิณฑบาต จำนวน 4 วัดก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับไวยาวัจกรทั้ง 4 วัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป สำหรับครั้งต่อไปกิจกรรม ”ชาวศรีบุญเรือง ร่วมใจ หิ้วตะกร้าสวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ”อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแก วัดศรีสมพร บ้านหนองแก หมู่ 2 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว