องคมนตรี ประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

องคมนตรี ประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2560 – 2565

ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา 2560 – 2565 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับการประสาทอนุปริญญาบัตร ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริหารหน่วยจัดการเรียน โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู (ท.)พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คณาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมให้การต้อนรับ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคล ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนในพื้นที่ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจในการจัดการศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพันธกิจดังกล่าว ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูได้ดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และการฝึกอบรมตามความต้องการของคนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD)
อีกทั้ง ยังได้สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในระยะเริ่มต้น จำนวน 13 ตำบล เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ในจังหวัด วิทยาลัยชุมชนดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ มีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา กอรปด้วย โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสถานประกอบการ มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด สร้างหลักสูตรที่ ตอบสนองความต้องการชุมชน พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะทักษะในการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง สามารถพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
ปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ และมีผู้กำลังศึกษา จำนวน 253 คน สำหรับหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต ที่ได้เปิดฝึกอบรม เช่น หลักสูตรรักษ์โลกบนผืนผ้า การประกอบธุรกิจออนไลน์ การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (พวงหรีด) การผลิตไม้กวาด และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดตามความต้องการของชุมชน
นายอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และได้ให้โอวาทว่า ความสำเร็จในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิต ความรู้ที่ทุกคนได้รับ จากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป ได้แก่ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เองที่จะทำให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่ สุจริตให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีที่เหมาะแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด
ในขณะที่ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องมีในตนเอง การแสดงกตเวทิตาหรือการตอบแทนบุญคุณต่อท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย สามารถกระทำได้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยชอบ ระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่ง มีหน้าที่ต้องร่วมกันสร้างความ เจริญ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยและสาธารณสมบัติ ปัจจุบันประเทศของเราอยู่ท่ามกลาง สิ่งที่เรียกว่าสงครามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงหวังว่านักศึกษาที่พร้อมกัน ณ ที่นี่ จะได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยไม่มีอคติและเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู