ศรีสะเกษ – สสส. เดินหน้าพัฒนา-เพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน

สสส. เดินหน้าพัฒนา-เพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน ทุ่มงบหนุนเสริม 30 โครงการ ต่อยอดการเรียนรู้สร้างสรรค์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมกิจกรรมโครงการจากหน่วยจัดการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร (NODE) ภายใต้การสนับสนุนสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การปักธงหมุดหมายที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมพบปะและเสริมกำลังใจให้กับผู้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะที่ปรึกษาหน่วยจัดการฯ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ ว่าที่ร้อยตรีสมปอง เอมรัตน์ นายธีระพงษ์ วงษ์จอม และนายคำดี ภักพวง ในฐานะทีมหนุนเสริมติดตามโครงการ และตัวแทนภาคธุรกิจ/เอกชน โดย นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายวรโชติ เจริญประเสริฐ ประธาน YEC จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มาร่วมให้ข้อแนะนำเติมเต็มและการต่อยอดให้กับโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งถือถือเป็นจุดเริ่มต้น สร้างความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน จะเห็นความสร้างสรรค์ของทั้ง 30 โครงการที่จะเบ่งบานในพื้นที่ เป็นโอกาสอันดีที่วันนี้ได้เติมเต็มกำลังใจให้กับพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสภาพทางสังคม หรือปัญหาเรื่องสุขภาวะในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีสภาพแวดล้อมที่รายล้อมด้วยสิ่งยั่วยุ และอบายมุขต่างๆ รวมถึงบนโลกออนไลน์ ที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ทุกวัน เวลา และไม่มีขีดจำกัด ขอชื่นชมเด็กๆ ทุกกลุ่มที่ได้เสียสละในการทำหน้าที่เป็นแกนนำหลักเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับพื้นที่อย่างสร้างสรรค์

ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะที่ปรึกษาหน่วยจัดการเด็กฯ กล่าวว่า “หน่วยจัดการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร” ในฐานะกลไกกลางในการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และพี่เลี้ยง รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็ก เยาวชน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชน นำมาสู่การออกแบบการเคลื่อนงานแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ

โดยจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและ “พัฒนาคนทุกช่วงวัย” อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนทุกช่วงวัย” ในจังหวัดศรีสะเกษ ดังคำที่ว่า “สุขเสมอกัน…ที่ ศรีสะเกษ” ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ที่จะคอยประคับประคองหนุนเสริมให้กับเด็ก เยาวชน ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่หรือโอกาสใหม่ๆ ที่จะได้เรียนรู้ และจะร่วมกันผลักดันในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนเป็นวาระในการพัฒนาร่วมกัน

ส่วนทางด้าน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการฯ กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร มุ่งเน้นให้มีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มกันด้านปัจจัยเสี่ยง และสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ จำเป็นต้องให้ความรู้ด้านวิชาการ การให้การสนับสนุน ด้านทรัพยากร และการให้ความรู้ด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดองค์กรหรือกลุ่มเด็กและเยาวชนสุขภาวะ มีการรวมกลุ่มและมีแกนนำในการขับเคลื่อนงาน หรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ และการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รวมพลังและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ จะช่วยให้เด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มโครงการได้รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเอง กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อม หรือสังคมอย่างไร เป็นการทำงานโดยมีความคาดหวังและเป้าหมายในการเกิดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน จะสามารถช่วยให้การพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนมีทิศทางหรือแนวทางในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการต่อยอดที่ สร้างการเรียนรู้สร้างสรรค์ และสร้างโอกาสได้เป็นอย่างดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  / ศรีสะเกษ