หนองบัวลำภูเปิดโครงการการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู

หนองบัวลำภูเปิดโครงการการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู

ที่ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานเปิดงาน “ โครงการเสริมสร้าง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism ” กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู (Press Tour) โดยมี นางสาวแสงตะวัน แก้วไพ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก

สุวิทย์ จันทร์หวร ผวจ.กล่าวว่าโครงการเสริมสร้าง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สู่ Smart Tourism กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู(Press Tour) วิถีลุ่มภู ฤดูชวนเที่ยว “เสน่ห์นครสามธรรม ลอดถ้ำ กินลม ชมอุทยาน ตระการตาผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องวิถีชุมชน” ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “ หนองบัวลำภู เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว ” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาและยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตราฐาน ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของลักษณะภูมิศาสตร์

ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวต่อไปว่าในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการสินค้าและบริการรวมทั้งส่งเสริม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประชาชนในจังหวัดการพัฒนาจุดแข็งของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ตลอดจน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องเล่า การทำการตลาด เชิงรุก การสร้างมูลค่าเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากเรื่องราวของท้องถิ่น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภูมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีกับจังหวัดหนองบัวลำภู ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ต่อจากนั้นทาง คณะจัดงานได้นำคณะทัวร์และสื่อมวลชน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี เยี่ยมชมหินที่มีลักษณะคล้ายหอยสวยงามแปลกตาเป็นจานวนมากมีการค้นพบฟอสซิลหอยกาบคู่อายุประมาณ

150 ล้านปี และฟอสซิลไดโนเสาร์บรรพบุรุษที-เล็กซ์ จังหวัดหนองบัวลำภู ชมหุ่นจำลองไดโนเสาร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ประมาณ 8 อริยาบท คือ ผงกหัวขึ้นลง ส่ายหัว อ้าปาก ลืมตา หลับตา และกรอกตา ไปมาได้ ขาหน้าเคลื่อนไหวได้ ส่ายหางได้ และมีเสียงร้องได้ ที่สวนอุทยานไดโนเสาร์ จากนั้นก็เดินทางไปนมัสการอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่เพ็ง เขมาภิรโต ที่วัดถ้ากลองเพล แล้วไปนมัสการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นไปดูการทอผ้าที่กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น ไปดูไร่อินทผาลัมหนองบัวลาภู ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ สกายวอล์คภูแอ่น จุดเช็คอินแห่งใหม่ของหนองบัวลำภู จากนั้นก็เดินทางมาที่ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา มีที่ทำการอุทยานฯ อยู่ที่ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ เชิงเขาภูพานคำ เขตอำเภอโนนสัง แล้วเข้าที่พัก