(ชมคลิป) สนพ.หนองบัวลำภู เดินหน้ายกระดับพัฒนาอาชีพแรงงานคืนถิ่นจากโควิด-19


ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู(สนพ.นภ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขา ร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนและขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2565 – 2570ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ใน 20 ปี ข้างหน้า
นายประทีป นุ่นชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานหนองบัวลำภู ได้รายงานผลการดำเนินการสถานการณ์แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ได้ร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (2561-2565)ฉบับทบทวน 2565 ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมได้นำเสนอใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และ การยกระดับการท่องเที่ยว และบริการ ที่สัมพันธ์กับโครงการ กิจกรรม ร่วม 30 โครงการ กิจกรรม
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีแนวทางเสนอการพัฒนาอาชีพของแรงงานคืนถิ่น อันเนื่องมาจากวิกฤติโควิด-19 ในทุกสาขาอาชีพให้เพื่อเป็นการนำมาพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ได้รับการพัฒนาพัฒนาฝีมือ และสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่ หากไม่หวลกลับไปทำงานในโรงงาน แคมป์งานเดิม โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รวบรวมตัวเลขของแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อนำมาพัฒนาฝีมือให้กับบ้านเกิดต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู