หนองบัวลำภู – นายอำเภอศรีบุญเรือง นำผู้ใหญ่บ้าน ปฎิญาณงดเหล้าในพรรษา

นายอำเภอปิ้งไอเดีย !! ผู้นำต้องกล้าทำเป็นแบบอย่าง ปฎิญาณงดเหล้าเข้าพรรษา

นายอำเภอศรีบุญเรือง นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา สงฆ์รับบิณฑบาตงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมขับเคลื่อนชาวศรีบุญเรือง “รวมใจหิ้วตระกร้าสวมผ้าไทยใส่บาตรวันพระ ตลอดพรรษา”หนุน 1 หมู่บ้าน “งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นำหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 500 คนนำกล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา( 28 กรกฏาคม 66)

นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติดีงามของชาวพุทธช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนควรจะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลดละเลิกเหล้าเบียร์ ในส่วนของผู้นำทุกองค์กรควรปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวด้วย จึงได้รณรงค์และเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอศรีบุญเรือง ตั้งสัตยาบันที่จะงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนเพื่อประกาศตนเองเป็นคนหัวใจหิน และหากงดได้ 3 พรรษา(3ปี)ขึ้นไป ก็จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรคนหัวใจเพชร

นายเทพายฯนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต่อว่า ในส่วนของอำเภอต้องขอกราบขอบคุณ พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ตลอดเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสทุกวัดในพื้นที่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี หากผู้นำในทุกท้องที่ตลอดจนประชาชนที่ตั้งใจ เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะทำความดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และ ออกพรรษาได้ก็จะเกิดความประทับใจ และมีกำลังใจในการทำความดี ตลอดจนเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดี

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวทิ้งท้ายในคราวเดียวกันนี้ว่า ในพรรษานี้อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง นำพุทธศาสนิกชนชาวศรีบุญเรือง รวมใจหิ้วตระกร้าสวมผ้าไทยใส่บาตรวันพระ ตลอดพรรษา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชน โดยเฉพาะตะกร้า กติ๊บข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้จากต้นคร้า ที่มีชื่อเสียงและเป็นสินค้าโอท๊อปของอำเภอศรีบุญเรือง และของจังหวัดหนองบัวลำภู ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีนโยบายเชิญชวน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น “เพิ่มขึ้น” หรือ “อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน”

เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่ร่วมกันและให้เกิดสังคมแห่งสันติสุข ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย 4 ดี “ศรีบุญเรืองเมืองคนดี”ได้แก่จิตใจดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมและสังคมดี และเศรษฐกิจดี อำเภอศรีบุญเรืองจึงร่วมมือกับ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง และเจ้าอาวาสวัดทุกวัดใน 12 ตำบล 158 หมู่บ้านให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน ชุมชน มั่นคงและยั่งยืน จึงกำหนดให้แต่ละหมู่บ้านต้องมี 1 บุญประเพณีหรือ 1 งานบุญปลอดเหล้า ภายใต้หลักการ “งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข”โดยให้ผู้นำทุกหมู่บ้านร่วมกับคณะสงฆ์จัดให้มีการประชาคมกำหนดว่าประเพณี 12 เดือน ในฮีตสิบสองคลองสิบสี่ งานมงคล หรือ งานอวมงคลใด เป็นงานบุญปลอดเหล้า 100 % 4 ภายในเดือนกันยายน ศกนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู