บึงกาฬ – ผู้ตรวจการ เข้าเยี่ยมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านโชคอำนวย

ชป.โครงการฯ บ.โชคอำนวย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และสมาชิกของโครงการฯให้การต้อนรับ นาง นวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการ ที่ 10 พร้อมคณะกรรมการ และเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย ได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้ามาจัดแสดงให้คณะผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนสตรีให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จจากการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของตนเองเพิ่มขึ้น


จากการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้รับคำแนะนำจากคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมที่จะนำคำแนะนำและความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้มีคุณภาพและมูลค่ามากยิ่งขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13