เลย – อำเภอภูเรือเปิดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ต.ปลาบ่า อ. ภูเรือ จ. เลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียงธรรม นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการสร้างป่า สร้างรายได้” ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายโกวิทย์ บุญหล่อ หัวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ , ปลัดอาวุโสอำเภอภูเรือ,ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย,เกษตรอำเภอภูเรือ,ปลัดอำเภอ และสมาชิกโครงการฯร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อฟื้นฟูป่า ชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการดูแลรักษา เพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารของชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกระบวนการศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินโครงการเป็นรูปแบบผสมผสานเชิงสหวิชาการที่ต้องใช้หลักวิชาการบูรณาการ ร่วมกัน ทั้งความรู้ทางด้านป่าไม้ การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย