จังหวัดเลยประกาศ ”วาระจังหวัดสะอาด” บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

จังหวัดเลยประกาศ ”วาระจังหวัดสะอาด” บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประกาศ “วาระจังหวัดสะอาด” และร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่าง จังหวัดเลย กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ในการวางแผนและกำหนดมาตรการ ระยะต้นทาง ระยะกลางทาง และระยะปลายทาง รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความยั่งยืนต่อไป
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย