(ชมคลิป) จังหวัดเลยร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

จังหวัดเลยร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ร้านอาหารสองเพลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พันเอก พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ฝ่ายทหาร), พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,พันเอก สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเลย

จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” สร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่การทำงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนงานด้านความมั่นคงไทย – ลาว ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีซึ่งวางกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดเลย,จังหวัดหนองคาย,จังหวัดบึงกาฬ,จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ตามกรอบพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทางด้านการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน,การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน,การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติในการสกัดกั้น การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ของ กองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี,หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและชุดงานมวลชนในพื้นที่

โดยในครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนครั้งแรก โดยได้มีตัวแทนสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย ส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานกระจายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts