(ชมคลิป) ม.ราชภัฏชัยภูมิลงนามบันทึกข้อตกความร่วมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ม.ราชภัฏชัยภูมิลงนามบันทึกข้อตกความร่วมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(MOU)
พร้อมนำเกษตรกรพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกสู่สากล

เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2566 ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเป็นประธาน ในการจัดกิจกรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลและชุมชนทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ พร้อมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(MOU)กับองค์กรในท้องถิ่น


โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานในการลงนาม mou บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ พร้อมร่วมพิธีเปิดงานฯ ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมด้วยรองอธิการบดี และนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า200คน

นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ที่ประสบความสำเร็จ นำสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่นการผลิต ข้าวออร์แกนิก ข้าวกล้อง ปุ๋ยจากขี้ไส้เดือน และสินค้าการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ให้ชาวบ้านสามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ด้วยองค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำการตลาดและขายสินค้า การพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจพร้อมยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถกระจ่ายสินค้าได้อย่างกว้างขวางเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เสริมในครอบครัว จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัด

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ