กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอส.มอบทุนการศึกษานักเรียน

 


จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี พร้อมสืบสานตามแนวทางพระบรมราโชวาท ในการปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ดูแลปกป้องภัย รักษาความสงบในสังคม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองเอกศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี โดยมีนายกองเอกธวัชชัย รอดงาม นายกองเอกปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พ.อ.กฤตติภูมิ หอมหวล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองเอกนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี


โดยว่าที่นายกองเอกนายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน ได้ก่อตั้งกิจการ พ.ศ. 2497 รวมเป็นเวลา 69 ปี และเพื่อการยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในฐานะกองกำลังประจำถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักทั้งการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต พร้อมช่วยเหลือสังคมสืบไป


ด้านนายกองเอกศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเสียสละทั้งกายและใจ มีความวิริยะ อุตสาหะ พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย การรักษาความสงบ ร่วมกับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจและทหาร ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
ทั้งนี้นายกองเอกศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินตรวจแถวกำลังพล และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้กล่าวคำปฏิญาณ และวิ่งสวนสนาม ก่อนที่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 ทุน และ มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับนักเรียนอีกจำนวน 19 ทุน