เลย (ชมคลิป) ผู้ว่าเมืองเลยนำร่องฉีดวัคซีนเด็กเล็ก

 


เมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ รร.อนุบาลเลย ถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด 19 มีนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , นายณสรวง ก้อยวิมล ผู้อำนวยการ รร. อนุบาลเลย นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย คณะครู แพทย์ พยาบาลจาก รพ.เลย สนง.สาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กอนุบาล


นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า กิจกรรมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเด็กนักเรียน (อายุ 6 เดือน – 4 ปี ) มีผู้ปกครองสมัครใจแจ้งความประสงค์นำเด็กขอรับวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาแดง) รร.อนุบาลเลย พร้อมเพรียง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-pandemic) แนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อมีลักษณะเป็นระลอกเล็ก (Small wave) โดยเฉพาะการติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กลุ่ม 607) และเด็กเล็ก (อายุ 4 เดือน – 4 ปี) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือยังไม่ได้รับแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibody) รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายที่จะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม 607 และเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่าย


ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้มีการดำเนินงานรณรงค์และเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิดตามนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อสำรวจ เชิญชวน และติดตามกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มเข้ารับวัคซีน พร้อมทั้งจัดให้มีบริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ กรณีประชาชนมีความประสงค์เข้ารับบริการฉีดวัคซีน เช่น Walk-in สามารถรับวัคซีนได้ทันที รวมทั้งการจัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการจัดบริการร่วมกับคลินิกสุขภาพเด็กดี จังหวัดเลยมีเป้าฉีดให้กับเด็กอนุบาล 25,000 คน ฉีดแล้ว 125 คน และในวันนี้เป็นการเคลื่อนที่ครั้งแรกหรือนำล่องกับ รร.อนุบาลเลย 77 คน จึงมีเด็กเข้ารับการฉีด รวมทั้งจังหวัดเลย 202 คน


นายทวี เสรอมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในท้ายที่สุดว่า สำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มเด็กปฐมวัย นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์รับวัคซีน พร้อมทั้งประสานการจัดทำแผนฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และโรงเรียนอนุบาลเลย ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับเด็กนักเรียน (อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี) ที่ผู้ปกครองสมัครใจแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาแดง) เพื่อลดความรุนแรงของโรค หากผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้นำบุตรหลานมารับการฉีดในวันนี้ ก็สามารถไปขอรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือตามวัน เวลา สถานที่ที่สถานบริการสาธารณสุขนัดหมายต่อไป เมื่อดูจากเป้าและที่ฉีดแล้วยังต่ำกว่าเป้ามาก จึงขอเชิญชวนสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้นำบุตร-หลาน เข้ารับการฉีดเพื่อความมีภูมิคุ้มกันโรค และเพื่อพลานามัยที่ดีแก่เด็ก

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย