เลย (ชมคลิป) กำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery แจกขนม ของเล่นถึงหน้าบ้าน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566”

กำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery แจกขนม ของเล่นถึงหน้าบ้าน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย

กองทัพบก โดย กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว ร.8 พัน.1 สนับสนุนภารกิจกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery มอบของขวัญของกองทัพบก พร้อม นำขนม นม ไอศกรีม และ ของเล่น อาทิ ตุ๊กตา-รถตักดิน- และของเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงหน้าบ้านให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน ที่มีผู้ใหญ่ใจดี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เติมความสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ ดังคำขวัญวันเด็กนายกรัฐมนตรี ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สนองนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งส่งเสริมความรู้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รู้ประวัติศาสตร์ รู้หน้าที่พลเมือง รักประเทศ รักในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญคือน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กได้เห็นภาพและเข้าใจถึงการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ให้เด็กๆ มีความสุขอย่างเต็มที่และได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป


ภาพข่าว // ร.8 พัน.1