ชมรมครูประถมฯศรีสะเกษ ลุกฮือต้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯใหม่

ชมรมครูประถมฯศรีสะเกษ ลุกฮือต้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯใหม่ หวั่นเปิดช่องบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ วอนรัฐคิดทบทวน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ออกแถลงการณ์ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องคัดค้านการนำเข้า ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ในการประชุมรัฐสภาวาระ 3

โดย นายสุนทร กล่าวว่า จากการที่รัฐสภามีการนัดประชุมสมาชิกสภาและมีบรรจุในวาระพิจารณา เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .. (ฉบับผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญฯ) เข้าพิจารณาในวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 10-11 ม.ค. 66 นี้ ซึ่งทางชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รวมตัวกันแต่งกายชุดดำออกแถลงจุดยืนความจำเป็นต้องปรับแก้ประเด็นสำคัญในหลายมาตรา ที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนและประเทศชาติ อันเนื่องด้วยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศ และไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสามัคคี มั่นคง และสงบสุข ในสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. หลายประเด็นมาตรา

อาทิ ไม่ให้ครูเป็นวิชาชีพควบคุม/วิชาชีพชั้นสูงเหมือนดังเช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เมื่อบุคคลธรรมดา ใครก็จัดการศึกษาได้ ตามมาตรา 11,13,14(9) และมาตรา 48 วรรค 2 อีกทั้งยังไม่ให้รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 48 และมาตรา 11 ข้าราชการครูผู้จัดการศึกษา (ผู้สอนและผู้บริหาร) ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องถูกให้ออกจากราชการในไม่ช้า ในที่สุด ซึ่งเด็กนักเรียนบ้านนอกยากจนด้อยโอกาสทั่วประเทศหมื่นกว่าโรงเรียน ต้องออกเดินทางไปเรียนโรงเรียนที่อยู่หมู่บ้านอื่นตามมาตรา 14 (9) เด็กๆจะออกกลางคันไม่จบการศึกษาภาคบังคับเป็นจำนวนมาก

รวมทั้งไม่ส่งเสริมผู้เรียนสู่สัมมาชีพที่ตนถนัด บังคับให้เด็กๆเรียนเหมือนกัน เรียนอย่างเดียวกัน และเรียนเท่าๆกัน เพื่อให้เป็นคนมีคุณภาพเหมือนๆกัน ตามมาตรา 8 และมาตรา 58 เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกยุค AI เป็นการเปิดช่องทางให้มีการบ่อนเซาะทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 6,11,13,14 และ 48 ซึ่งทหาร ตำรวจและข้าราชการคงยากจะรับมือไหวในไม่กี่ปีนี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เป็นเผด็จการรวบอำนาจการบริหารเข้าสู่ส่วนกลางมากที่สุด มากกว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เคยใช้มา

ดังนั้น จึงได้ออกมาแสดงจุดยืนในการคัดค้าน และขอเรียกร้องต่อประธานรัฐสภาไม่นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… บรรจุเข้าพิจารณาวาระ 3 ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ที่มีความรู้ประสบการณ์ และเคยทำงานเรื่องการศึกษามาอย่างเชี่ยวชาญขึ้นพิจารณาใหม่ และนำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นต้นร่าง หากข้อร้องเรียนไม่ได้รับการพิจารณา พวกเราจะร่วมกับครูทั่วประเทศ ติดตามขับเคลื่อนต่อไปให้ถึงที่สุด.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน