ศรีสะเกษ – เร่งรณรงค์ Kick off ศรีสะเกษ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ลดเจ็บ-ตาย ปลอดภัย 365 วัน

 


เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ศรีสะเกษ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายพีระพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวันดำเนินการโครงการ (Kick off) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงปัญหาจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสร้างการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสาธารณภัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย และอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปีเช่นกัน


ซึ่งในปี 2565 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวมแล้วเสียชีวิต 13,985 ราย บาดเจ็บ 892,424 ราย และสำหรับจังหวัดศรีสะเกษ เสียชีวิตแล้ว 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.47 คน/แสนคน บาดเจ็บ 13,278 ราย เป็นอันดับ 20 ของประเทศ จากความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งรณรงค์ ให้ทุกคนรักษาวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ของทุกปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราที่สูง

สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ได้กำหนดรณรงค์ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (รวม 7 วัน) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 22 ครั้ง บาดเจ็บ 21 ราย และเสียชีวิตถึง 7 ราย ในการนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยการและสั่งการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครจำนวนมากปฏิบัติงานทั้ง 22 อำเภอ ประจำจุดตรวจหลัก 38 จุด จุดตรวจรอง 21 จุด จุดบริการ 148 แห่ง และด่านชุมชน 683 แห่ง รวมทั้งสิ้น 890 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมประมาณ 12,500 คน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน