หนองบัวลำภู – ศป.ปส.อำเภอเมือง ปฎิบัติการ 70 วัน เมืองลุ่มภู สู่หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด

ศป.ปส.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปฎิบัติการ 70 วัน เมืองลุ่มภู สู่หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 พย.ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ศป.ปส.อ.เมือง) รวมพลังแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “ 70 วันปฎิบัติการเมืองลุ่มภู สู่หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”โดยใช้พลังภาคีเครือข่าย และทีมขับเคลื่อน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ในระดับพื้นที่ โดยมี นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดฯโดยมีภาคีเครือข่ายรวมเป็นพลังแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมร่วมพันคน ณ ศูนย์ราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ศป.ปส.อ.เมือง) จัดมหกรรมรวมพลังแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด “ 70 วันปฎิบัติการเมืองลุ่มภู สู่หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน สร้างผู้นำเด็ก และเยาวชน ในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานศึกษา และชุมชน เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน และประกาศเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด


โดยมีกิจกรรมการสืบสภาพชุมชน การ Re-x-ray การพบปะแกนนำหมู่บ้านชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างทีมขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ประกาศเป็นวาระของอำเภอ ตำบล หมู่บ้านชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ การรณรงค์และสร้างการรับรู้ในหมู่บ้านชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ค้า จำหน่าย ผู้เสพติดเข้าสู่ศูนย์คัดกรอง เพื่อแยกประเภทและกำหนดมาตรการในการดำเนินการในแต่ประเภท สีเขียว สีเหลือง สีแดง การสร้างภูมิคุ้มกัน การรับรองครัวเรือน การใช้มาตรการทางสังคมชุมชนในการช่วยเหลือผู้เสพให้อยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างปกติและให้มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน การรักษาสถานะหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ดำรงความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการส่งเสริมอาชีพ มีความเป็นอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งมีผลการปฎิบัติที่ชัดเจนในการประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชนมีการคัดแยกหมู่บ้าน ชุมชน เป็น 4 ระดับ หมู่บ้านชุมชนสีขาว จำนวน 96 หมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านชุมชนสีเขียว จำนวน 41 หมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านชุมชนสีเหลือง จำนวน 10 หมู่บ้านชุมชน หมู่บ้านชุมชนสีแดง จำนวน 9 หมู่บ้านชุมชน คัดแยกประเภทผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ค้า จำหน่าย ผู้เสพ ผู้เสพติด(คัดกรองเป็น 3 ประเภท สีเขียว สีเหลือง และสีแดง)มีผลการปฏิบัติที่ชัดเจนสู่ความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนของชุมชนต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู