สสจ.หนองบัวลำภู เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพ ด้วยกระบวนการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพเพื่อนำไปสู่ความมีสุขภาวะทางสังคมของคนหนองบัวลำภู

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โดยคณะกรรมการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู (คจ.สจ.หนองบัวลำภู) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 5 ประเด็น ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอุนชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกและภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภูจากทุกภาคส่วน


นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการร่วมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู (คจ.สจ.หนองบัวลำภู)จัดให้มีเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565 ในวันนี้เนื่องจากสมัชชาสุขภาพ เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ถูกออกแบบให้เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีเป้าหมายและทิศทางที่จะนำไปสู่ความมีสุขภาวะของคนและสังคม ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการดำเนินงานตามกระบวนสมัชชา และมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง และจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีประเด็นการบริหารจัดการและรับมือกับภาวะวิกฤตทางสุขภาพ


ดังนั้น ในปี 2565สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญดังกล่าว ได้แก่การป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนด้วยกระบวนการสร้างความตระหนัก การสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะติดเชื้อจากต้นทางด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน การคุ้มครองการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเฉพาะในวิกฤตสุขภาพ ได้แก่ การจัดการปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ กลุ่ม 608 ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง การขับเคลื่อนประเด็นการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19 โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ผ่านแนวทางการดำเนินงาน”เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู อาหารปลอดภัยจากท้องนาสู่พาข้าว” และการจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ


นพ.ศราวุธฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 5 ประเด็นในวันนี้เพื่อให้สมาชิกและภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับทราบ และทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น และร่วมกันพิจารณาร่างมติ และลงมติรับรองข้อเสนอ เชิงนโยบาย ทั้ง 5 ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมนำไปสู่ความสำเร็จต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู