อุบลราชธานี – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น ประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ภายใต้ชื่องาน จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม


โดยมุ่งเน้นในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พัฒนากำลังคนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วางรากฐานการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่ใช้ภูมิปัญญา ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานทางสถิติประยุกต์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การประกวด Science Show การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกำลังกาย (SPORTS SCIENCE & EXERCISE  INNOVATIVE SHOW CASE) การประกวด Hackathon โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์  การประกวดสื่อนวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ การประกวด COVER DANCE

การแข่งขัน  วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP และการแข่งขันเดาะบอล โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย