อุดรธานี – ร.13 พัน.1 บริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าบริจาคโลหิตให้กับ นายสุเพ็ชรชัย ดีมั่น ที่ต้องการเลือดสำหรับรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้ป่วยฯมีความต้องการโลหิตและต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน หน่วยจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ โดยกำลังพลของหน่วยสามารถบริจาคโลหิต ได้ทั้งสิ้นจำนวน 2,700 CC จากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ นายสุเพ็ชรชัย ดีมั่น พร้อมทั้งครองครัวและญาติของผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหาร ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ทั้งนี้หน่วยจะยังคงดำรงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13