ชัยภูมิ – งานวันวิทยาศาสตร์ บ้านหนองตะไก้ คึกคัก อัดแน่นด้วยความรู้

 


โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านหนองตะไก้ ตำบล บ้านชวน อ.บำเหณ็จนรงค์ จ.ชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปัจจุบัน มีนักเรียนตั้งแต่ ระดับ อนุบาลจน ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีนักเรียน ชาย 76 หญิง 73 รวม 149 คน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายถาวร พรโสภณ ผอ.รร.บ้านหนองตะไก้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ “Science Technology and Innovation” ณ.หอประชุม รร.บ้านหนองตะไก้ โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคัก


โดย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียน เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการคิด เชิงวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Critical Thinking
ด้วยการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้ความเจริญก้าวหน้า ทันต่อเทคโนโลยี ได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เกิดทักษะ และมีความรอบคอบในการทำงาน รวมทั้ง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามแนวทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ