กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ร.ร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์เปิดเสกสนามหญ้าเทียมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมฉลองวัดพระแม่มารีย์กาฬสินธุ์ และพิธีเปิด-เสกสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถเป็นนักกีฬา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงและอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต

                เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เดินทางมาร่วมฉลองวัดพระแม่มารีย์กาฬสินธุ์ และเป็นประธานพิธีเปิด-เสกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ โดยมีดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์  กล่าวว่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ มุ่งพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรม นําความรู้” ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความสามารถด้านดนตรีทั้งดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีสากล ความสามารถด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ และฟุตบอล

บาทหลวงทินกร กล่าวอีกว่า สำหรับกีฬาฟุตบอล ถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกฝนพื้นฐานให้สามารถเป็นนักกีฬา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงและอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนจึงได้สร้างสนามหญ้าเทียมในชื่อ Saint Joseph Kalasin Statium ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาทักษะฟุตบอลและใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือและช่วยสนับสนุนจากผู้ปกครอง บริษัท ห้างร้าน และผู้มีอุปการคุณอย่างดี

ด้านพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน และขอให้ในสนามแห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่สร้างข้อต่อไป