อุดรธานี – “อาชีวะ โชว์ความสำเร็จผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามบริบทของพื้นที่”

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าทาง สอศ. ได้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม “การพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เกิดจากคณะครู นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชน และได้นำปัญหามาเป็นโจทย์วิจัยนำไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาชุมชน รวมทั้งถือเป็นการสร้างทักษะให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านการทำโครงงาน ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ อาชีวศึกษาในปี 2565 ที่ตนได้มอบในเรื่อง “ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” อีกด้วย

ด้าน เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในฐานะที่ตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้มอบให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาไปทำงานร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเน้นย้ำที่จะต้องสร้างทักษะต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผ่านการลงมือปฏิบัติงานโดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ (Socail LAB) ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จริง พร้อมที่จะออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในโลกของศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ดร. นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับนำทีมคณะผู้บริหาร และครู นักวิจัย จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้คัดเลือกและนำผลงานนวัตกรรมที่ได้สร้างผลลัพธ์ และ ผลพระทบสูงต่อชุมชน การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนำเอาองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษา ที่ผ่านการบูรณาการในด้านต่างๆและกระบวนการสังเคราะห์แนวคิดการแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สําคัญ ในการพัฒนาและยกระดับอาชีพของชุมชน สังคม มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ได้นำผลการทำงานวิจัยด้านนวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้มอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครนายก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ได้แก่ เครื่องหั่นฟ้าทะลายโจร เครื่องหั่นมะระขี้นก เครื่องบดหยาบมะระขี้นก เครื่องหั่นมะระขี้นกแบบแยกเม็ดระบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องอบแห้งระบบลมร้อนด้วยพลังงานไฮบริด และเครื่องบรรจุแคปซูล ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้ชุมชน