ร้อยเอ็ดประกอบพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิรวาทที่มาและดำเนินงาน ในการมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านเลขที่ 75หมู่ 8 บ้านไชยอุดม ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการ มทบ.27 รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ดปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมพิธี

นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง TPMAP เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และการจัดกิจกรรมโครงการ พม. น้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางน้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน ในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีการปรับปรุงบ้านต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ คือ นางทองสี จตุเทน อายุ 60 ปี


ซึ่งเป็นผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบาง TPMAP (ทีพีแม็บ) ตกมิติความมั่นคง (ด้านที่อยู่อาศัย)เดิมอาศัยอยู่กับหลาน 2 คน มีความเป็นอยู่ที่ลำบากบ้านทรุดโทรม ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.ร้อยเอ็ด)มอบหมาย

การช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พระมหาอุดร ธุมมปญโญ เลขานุกรเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น) จำนวน 1 แสนบาท
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 หมื่นบาท ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครองอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาคสมทบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,500 บาท จนทำให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี

โอกาสนี้ภาคส่วนต่างๆได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พันธุ์ปลา พันธุ์พืชให้นางทองสี ก่อนเยี่ยมชมบ้าน และแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในบริเวณบ้านด้วย