หนองบัวลำภู – ดร.พระเทพวรมุนี ประธานประเมินฯ วัดพัชรกิติยาภาราม หนองบัวลำภู หมู่บ้านรักษาศีล 5 ( เรือนจำรักษาศีล ๕ บ้านห้วยเตย )

 

วันนี้(3 สค.65)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนตะวันออก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำรักษาศีล 5 บ้านห้วยเตย) จังหวัดหนองบัวลำภู ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชิงบูรณาการของภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมี ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู และ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมถวายการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยบูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู(เครือข่ายเรือนจำศีล 5 คืนคนดี สู่สังคม)

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชิงบูรณาการของภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศีล 5 ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและทำให้สังคมเกิดสันติสุข และในโอกาสนี้ ดร.พระเทพวรมุนี ประธานฯได้มอบโล่รางวัลและขานรายนามผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 หมู่บ้าน เข้ารับโล่รางวัล และเงินรางวัล บ้านโนนป่าหว้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา และ บ้านโคกนาเหล่า(ใหม่บูรพา) หมู่ที่ 12 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวังอีกด้วย

ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการส่งเสริมให้คนรักษาศีลอย่างแท้จริง เช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลอยู่เป็นประจำ ใช้หลักแนวคิดการมีส่วนร่วมโดยนำ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์รวมและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างต่อเนื่องในการปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และทำให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลไปสู่สังคมและประเทศในวงกว้าง อันจะนำพาไปสันติสุขมาสู่ประเทศไทยและเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

นางจิราภรณ์ฯ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวถึงประเด็นการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งวัดพัชรกิติยาภาราม มีหมู่บ้านห้วยเตย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยมีแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ที่ชัดเจนมีการบูรณาการร่วมกับงานคณะสงฆ์ และ เครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน มีกิจกรรมที่เด่นของหมู่บ้านในการดำเนินการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงพุทธและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของหมู่บ้าน(เรือนจำรักษาศีล 5 บ้านห้วยเตย) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศที่เรือนจำอื่นๆได้เดินทางมาศึกษาและดูงานที่นี่

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู