(ชมคลิป)ปชส.เลย จัดกิจกรรม พัฒนา และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว


ที่ห้องประชุมไอยรา โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีวิทยาการ จากนักวิชาการด้านประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียง ของกรมประชาสัมพันธ์มาบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย บรรยายเรื่อง “พูดจาประสาเครือช่าย” และ นายชีระพงษ์ โสตาศรี
อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คนที่ 36 บรรยายเรื่อง “การเซียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีคำขวัญประจำจังหวัด ว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด” โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดว่า “ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” และกำหนดตำแหน่งการพัฒนาด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ในลำดับแรก นอกจากนี้ จังหวัดเลย ยังเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรและศักยภาพทางการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บ้านไม้เรือนเก่าเชียงคาน สกายวอล์คเชียงคาน มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม อีกเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและทุก ๆ องค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้รับทราบ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ สื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการเฝ้าระวัง การระงับยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มากที่สุด จึงขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันสื่อข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในความร่วมมือด้านการเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเลย และร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดเลยเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ในวันนี้
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก จังหวัดเลย ดำเนินการ เพื่อพัฒนาและรักษาเครือข่ายสื่อบุคคลที่มีอยู่ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง เป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การรับ-ส่ง ข่าวสาร ให้กว้างขวางและครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย โดยกำหนดจัดเป็น 2 รุ่น สำหรับในรุ่นแรกนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย รวม 50 คน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย สื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดเลย ผู้ดูแลหอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมทั้งกำชับให้ใช้มาตรการ VUCA(วูก้า)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยโดยแบ่งออกเป็น 4 ตัวได้แก่
V – Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก U – Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด C – COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ A – ATK (Antigen test kit) พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย