ขอนแก่น – บ้านท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง เข้ารับการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระดับเขต

 

ที่ศาลาการเปรียญวัดท่ากระเษม บ้านท่ากระเสริมหมู่ 5  ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายธีรศักดิ์ แม้นศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการตาม โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนว “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565  ในระดับเขต โดยมีนายชัยยา วงวอน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านท่ากระเสริม ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจการประเมิน ซึ่งมี พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงธรรมและกล่าวถึงความเป็นมาของหมู่บ้านด้วย

หลังจากที่ได้ถามตอบข้อสงสัยในการดำเนินการของหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่ผ่านการประกวดระดับจังหวัดแล้ว ทางคณะกรรมการประเมินฯ ได้เยี่ยมชมซุ้มการแสดงสินค้าและความเป็นอยู่ทุกมิติของหมู่บ้าน ตลอดจนการดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจระดับพื้นฐานของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงแล้ว ทางคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมภายในหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในการจัดการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ของจังหวัดขอนแก่น ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้เข้าประกวดระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปสู่ระดับภาคและระดับประเทศ โดยในการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้น หลักเกณฑ์ และเงือนไขที่วางไว้นั้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้านพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยทางอำเภอน้ำพอง ได้ส่งหมู่บ้านท่ากระเสริม ซึ่งมีความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน