อุบลฯ เปิดถนน – สะพาน เขื่อมเส้นทางเศษรฐกิจท้องถิ่น

ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดถนน-สะพาน เชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร กระตุ้นเศษรฐกิจ สร้างรายได้ฐานรากให้กับชุมชน

ที่ บ้านผื้งตก หมู่ 4 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ,นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ,คณะผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร ชาวบ้าน ประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิด ถนนสายบ้านผึ้งตก หมู่ 4 ตำบลโนนผึ้ง เส้นทางเชื่อมต่อ บ้านหนองขาม หมู่ 10 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ สำหรับ ถนนสายดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,165,000 ( สี่ล้าน – หนึ่งแสน – หกหมื่น – ห้าพัน – บาท ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวจราจรกว้าง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้เป็นทางลูกลัง หน้าฝนจะมีน้ำทวมขังเป็นประจำต่อมาคณะได้เดินทางไปเปิดสะพานมิตรภาพ ข้ามห้วยผับ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านผึ้งตก หมู่ 4 ตำบลโนนผึ้ง – บ้านนาโนนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว กระจายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสะพานแห่งนี้ มีขนาดความกว้าง 7.5 เมตร ยาว 30 เมตร ก่อสร้างโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สามาถเชื่อมต่อเส้นทางไปได้ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนผึ้ง ตำบลโนนโหนนและตำบลท่าลาด อีกทั้งยังเป็น สะพานเชื่อมไปสู่ ”วังก้นหวด ขัวฮักแพง ทุ่งทามทอง” มุมถ่ายรูปสวยๆ ภายใต้บรรยากาศกลางทุ่งนาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว:ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี