ขอนแก่น-กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมผลิตแขนเทียม ให้ สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้าง

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตแขนเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้าง หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พญ.นภาพร สิงห์ขรเขียว ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา(Thailand International Co-operational Agency: TICA) เพื่อให้การช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน การให้การช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตกค้างให้มีศักยภาพในการผลิตกายอุปกรณ์แขนเทียมให้สูงขึ้นด้วย จึงร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตรการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตแขนเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้าง

“โครงการฝึกอบรมนานาชาติในครั้งนี้ จะช่วยให้บรรลุวัตุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมมือเพื่อพัฒนา (TICA) ในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาด้านเงินให้เปล่าและความร่วมมือทางวิชาการ 2.เพื่อสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาล ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตามแผนพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น 3.เพื่อถ่ายทอดทักษะและกระจายความรู้ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ด้านการดูแลผู้พิการและการสร้างกายอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี การพิมพ์ 3 มิติ ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดตกค้าง 4.เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพสาธารณะ (Global Health) ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก” รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าว

พญ.นภาพร สิงห์ขรเขียว ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การอบรมทักษะการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติระยะเวลา อบรม 200 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 5 สิงหาคม 2565 มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ TICA จำนวน 6 คน จาก สปป.ลาว ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์และต้องการเพิ่มพูนทักษะการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดตกค้างในประเทศได้ การอบรมได้รับการออกแบบให้สามารถพัฒนาทักษะของผู้อบรมให้สูงขึ้นในแต่ละสัปดาห์ พร้อมไปกับการเรียนรู้ผ่านผู้พิการจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ มีคณะวิทยากรจากกลุ่มก่อการดี Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการประกอบด้วย แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ และนักออกแบบ 3 มิติ ผู้มีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นผู้ดูแลให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะตามเป้าหมาย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น