เลยเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยพื้นที่เสี่ยง


ห้องประชุมพรหมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย มีนายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายตำรวจ ทหาร มูลนิธิฯ หน่วยกู้ภัย ร่วมประชุม


โดยสถานีอุตุนิยมวิทยารายงานปริมาณน้ำฝนในปีนี้ มีฝนตกแล้ว 500 ม.ม. คาดหมายว่าปี 2565 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2564 ที่มีปริมาณฝนตกทั้งปี 1,516.8 ม.ม. เดือน มิ.ย.- ก.ค. 65 ในจะทิ้งช่วง และระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.65 ฝนจะตกชุก ชลประทานเลยรายงานการบริหารจัดการน้ำ ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,237.5 ม.ม./ปี (เฉลี่ย 30 ปี) ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 14 แห่ง มีน้ำประมาณ 80 % อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 121 แห่ง มีปริมาณน้ำคงเหลือประมาณ 21 ล้าน ลบ.ม. โดยจะมีการบริหารน้ำทุกอ่างให้อยู่ในปริมาณไม่เกิน 80 % ปภ.เลย ได้มีการจัดทำแผนภาพรวมของจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ยืนยันมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและยุทโธปรณ์ในการป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2565


ด้าน มทบ.28 มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ ตามคำสั่งกองทัพบก และรับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ เลย และหนองบัวลำภู พร้อมสนับสนุนตามขีดความสามารถของหน่วยฯ นพค. 23 มีการตั้งศูนย์บรรเทาสาธารภัยของหน่วย และกำลังพลของหน่วยทุกนายเป็นกำลังพลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่แล้ว ผ่านการฝึกการช่วยเหลือทุกสาธารณภัยจากศูนย์ฝึกใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถให้การสนับสนุนได้ทั้งกำลังพลและเครื่องจักรตามที่ร้องขอ ท้องถิ่นจังหวัดเลย มีทั้งเครื่องมือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ประจำตามหน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่ง สามารถช่วยเหลือเมื่อประสบภัยได้ทันที


ด้านเทศบาลเมืองเลยเลย เทศบาลเมืองวังสะพุง และเทศบาลนาอาน รายงานสภาพปัญหาที่เกิดอุทกภัยในปี 2564 พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การเตรียมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่


ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานทุกด้าน ทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุน ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานในการให้การช่วยเหลือได้ทันถ่วงที และให้ทบทวนแผนงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมประสานหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นระดับกระทรวง ทบวง กรม ต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย