(ชมคลิป) จังหวัดเลยจัดงานสัปะรดหวานบ้านไร่ม่วงหอมหวานอร่อยไม่กัดลิ้น


ที่ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ก.ม.ที่ 5 ถนนสายเลย-ภูเรือ ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน”ประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี 2565ครั้งที่ 16 ” มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอเมืองเลยร่วมงาน


นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานกล่าวว่า สับปะรดไร่ม่วง ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลน้ำหมาน เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านรสชาติ ที่มีความหอม หวาน ฉ่ำ กรอบ ไม่กัดลิ้น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อป(OTOP) โดยได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับ 4 ดาว ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกสับปะรดไร่ม่วง ยืดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม จำนวน 102 ราย มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น จำนวน 610 ไร่ เกษตรกรมีรายได้ ต่อปี จำนวน 30,500,000 บาท เฉลี่ยต่อไร่ ๆ ละ 50,000 บาท


เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมกับอำเภอเมืองเลย จึงได้จัดทำ “โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16 ” ขึ้นมา อีกทั้งในปี พ.ศ.2565 เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระชนมายุครบ จ70พรรษา จึงได้จัดทำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID- 19


เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อ เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการตลาด ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สับประรดไร่ม่วงเมืองเลย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย