อุดรธานี – ศปร.เขตพื้นที่ ร.13 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ในพื้นที่


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ร้อยเอก บรรจบ วรรณศิริ นายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด – นาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่รับผิดชอบ กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยสมาชิกโครงการฯ ได้เดินทางไปเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

โดยมี ดอกเตอร์ ศรินดา จามรมาน วิทยากรให้ความรู้เรื่องแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายนารีรัตนราชกัญญา”, คุณอดุลย์ เพลินจันทึก พร้อมด้วยคุณภราดร บัวหาญ ให้ความรู้เรื่องเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ, คุณนุวัฒน์ พรมจันทึก ให้ความรู้เรื่องสาธิตการย้อมสีธรรมชาติ, คุณพลพัฒน์ อัศวะ ให้ความรู้เรื่อง fashion designer, คุณวิชระ วิชญ์อัครสันติสุข ให้ความรู้เรื่อง trend and fashion expert, คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ให้ความรู้เรื่องการออกแบบสิ่งทอด้านแฟชั่น และคุณธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์ ให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น จากการที่สมาชิกจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านนาตาด – นาโปร่ง ได้เข้ารับการศึกษาอบรมดังกล่าว ทำให้ได้รับความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกโครงการฯจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และทางโครงการฯจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโครงการฯและชุมชนต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13