ขอนแก่น – ปศุสัตว์ขอนแก่น พานักเรียนกว่า 500 คน นั่งรถไฟจากท่าพระไปเขาสวนกวางร่วมดื่มนมในวันดื่มนมโลก

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม”วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565″ “World Milk Day 2022”  โดยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวรายงานต่อนางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ว่าการจัดกิจกรรม   “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565” (World Milk Day 2022) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  โดยสืบเนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ World Milk Day กำหนดขึ้นโดยองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ ความสำคัญ และสนับสนุนการบริโภค “นม” ภายในประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์แก่ประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคนม ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ “วันดื่มนมโลก” เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

สำหรับในปี ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้คนไทย เห็นความสำคัญของการดื่มนม เกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนม อันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้อุดสาหกรรมนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความมั่นคงทางด้านอาชีพสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ในพื้นที่ ได้ กำหนดจัดงานกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” World Milk Day ขึ้น ณ สวนสัตว์ชอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นในรูปแบบ ผู้ว่า พา นั่งรถไฟ ไปดื่มนม ที่สวนสัตว์ การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน รวมทั้งสิ้น 550 คน เป็นนักเรียน จากโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลทำพระและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 คน พร้อมด้วย คณะคุณครู เจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลทำพระ เทศบาลตำบลท่าพระ และหน่วยงานที่เดียวข้อง ร่วมกิจกรรม อีกจำนวน 50 คน นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟท่าพระเมืองขอนแก่น มาลังที่สถานีรถไฟเขาสวนกวาง ก่อนที่จะนั่งรถแทรมของสวนสัตว์ขอนแก่นเข้ามาในงาน โดยคาดวังว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะให้เห็นความสำคัญ ของการดื่ม นม สนับสนุนการ ปริโภค นม กันเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลังจากเปิดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ได้เข้าชมส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ของสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่าง ในแต่ละส่วนจัดแสดง

Related posts