ม.ราชภัฎมหาสารคามเดินหน้าโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

 


ที่ห้องประชุมสมเจตน์ ภูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่ารากชารจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมงาน


รองศาสตราจารย์นิรุติ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการพัฒนาการสร้างสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เป็นการสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อทักษะ พัฒนาอาชีพ ถอดบทเรียนและขยายผลให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร จากคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาออกแบบหลักสูตร

ประกอบด้วย หลักสูตรการเลี้ยงปลาและปลูกพืชระบบอควาโปนิกส์ หลักสูตรการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร และหลักสูตรเกษตรแบบผสมผสาน แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำ มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของชุมชน จากผลกระทบของโรคโควิด-19 แล้วนำมาออกแบบหลักสูตร ระยะกลางน้ำอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และระยะปลายน้ำ ทำการถอดบทเรียนต้นแบบ ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงโดยวิทยากรตัวคูณ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ คือพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. เกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม OTOP 3,300 กลุ่ม จำนวน 33,000 คน เน้นฝึกปฏิบัติสร้างระบบพี่เลี้ยงในการขยายผลองค์ความรู่สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ