เทศบาลเมืองหนองคาย รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการสร้างสุขภาพที่ดี

ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง หน้าวัดลำดวน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลัง สร้างสุขภาพ โดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองคาย จัดขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคไม่ติดต่อ 5 โรคอันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อ และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากออกกำลังกายไม่เพียงพอ รวมถึงการบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี เป็นส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิต เป็นประโยชน์ที่สำคัญ ของการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองหนองคาย โดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน สนับสนุนให้เกิดชมรมสร้างสุขภาพ ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาและเกิดความยั่งยืน ในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายต่อไป

ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย