เลย (ชมคลิป) นพค.23 หน่วยทหารพัฒนาส่งมอบถนนให้ชาวปากชม

 

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม พร้อมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กำลังพลหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรให้การต้อนรับ พลตรี จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วย
หลังจากนั้น เดินทางค่อไปในพื้นที่ ตำบลเชียงกลม และตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ตรวจงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ งานโครงการสร้างทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ งานเกษตรผสมผสาน


พร้อมกันนี้ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงเส้นทางลูกรัง เป็นเส้นทางลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal (5/5) กว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร ดำเนินการที่ บ้านปางคอม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากขม จังหวัดเลย ให้กับเทศบาลตำบลคอนสา อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ดูแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป


ซึ่งการปฏิบัติงานโครงการนั้นจะมุ่งเน้นในการพัฒนาคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายให้มีความมั่นคง พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติ เพื่อให้คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย