ศรีสะเกษ – รมช.มหาดไทย เตรียมทุ่มงบสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งแรกของ อำเภออุทุมพรพิสัย เน้นประโยชน์สูงสุดของชุมชนและคนในพื้นที่

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณสระน้ำสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะอุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร ปอท. และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ


นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของผู้นำชุมชน ภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจากการลงพื้นที่พบว่า ปัจจุบัน อ.อุทุมพรพิสัย ยังไม่มีสวนสาธารณะ ไว้รองรับกิจกรรมนันทนาการของชุมชน


ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่น มองว่าสระประปาเทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีศักยภาพ ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสวนสาธารณะเปรียบเสมือนปอด ที่ชุมชนขาดไม่ได้ และสุขภาพ ความสุข วิถีชีวิตของชุมชนถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้นตนจะได้เร่งผลักดันโครงการดังกล่าว ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่สาธารณะดังกล่าวต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน