กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยในพื้นที่

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา บุญราช กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในฐานะประธานการตรวจเยี่ยม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนให้การต้อนรับ

สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตำบลโพนงาน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ก่อสร้างเมื่อปี 2501 และในปี 2535 ซึ่งเป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และทรงพระกรุณาพระราชทานนามสถานีอนามัยว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ซึ่งปัจจุบันสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาน มีนายเบญจพล  แสงไสว เป็นผู้อำนวยการ มีบุคลากร 12 คน มีบุคลากรที่สนับสนุนการทำงานทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 3 คน ได้รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ประชากร 6,837 คน ที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประชาชนสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉลี่ยมีผู้เข้ารับบริการ 25 คนต่อวัน ซึ่งทางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Oraganization) โดยให้ความสำคัญกับบุคลากร ในการเป็นผู้นำการดูแลสุขภาพเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในชุมชน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาภายใต้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มี ความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดบริการ การพัฒนาวิชาการและการจัดอาคารสถานที่ สามารถเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบและเป็นแม่ข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัยทั่วไปในทุกๆ ด้าน รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดขวัญกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เจริญก้าวหน้าสง่างาม สมพระเกียรติยิ่งๆ ขึ้นไป และประชาชนมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน