ขอนแก่น (ชมคลิป) ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

 


ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายบัญชา เสนาคูณ นายวิโรจน์ ค้อไผ่นายชัชวาล อาราษฏร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพเพื่อรับการตรวจราชการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ มีเป้าประสงค์( Goal ) คือ 1. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้เป็นสากลก้าวทันโลก ในยุคเทคโนโลยีและเป็นคนดีของสังคม สามารถสร้างนวัตกรรมและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

3. นักเรียนปฏิบัติตน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และรักในวัฒนธรรมไทย ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 4. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ 5. ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการการเรียนรู้ในสาระวิชาที่คล้ายคลึงกัน สอดแทรกกิจกรรมของโรงเรียนเข้าไปในเนื้อหาการเรียนของนักเรียน 6.โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. โรงเรียนมีการประสานงานและร่วมมือกับองค์กรและชุมชนในการจัดการศึกษา

โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 202 คน

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดัฝากแนวคิดการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพไว้ว่า จะต้องมี เป้าหมายต้องชัดเจน, มีกลยุทธ์ที่หลากหลาย, ผู้บริหารจะต้องมีคุณภาพ, ครูต้องมีคุณภาพ, บริบทต้องแตกต่าง และจะต้องมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมในการดำเนินการด้วย