ชัยภูมิ – กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ขยายถนน4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร

ชัยภูมิ กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน ขยายถนน4 เลน ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร
ขยาย 4 ช่องจราจร รองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ.หอประชุมอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นายคมสัน รองเมือง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุม ปฐมนิเทศโครงการ สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร (ประชุมใหญ่ครั้งที่1) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตขั้นตอนการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน


โดยมีนายพิชากร ศรีจันทร์ทอง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ทางหลวงหมายเลข 12 เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบัน ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรเกือบตลอดสายแล้ว ยกเว้นช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร ระยะทางประมาณ 82 กม. ซึ่งแนวเส้นทางช่วงนี้ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง และการใช้เส้นทางนี้มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง


ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงกับโครงข่ายการคมนาคมเส้นทางเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ตะวันตก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สะดวกสบายจากการพัฒนาเส้นทาง กรมทางหลวง (ทล.) จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน


สำหรับพื้นที่ในการศึกษาของโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม.366+000 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม.448+000 ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสาร และจังหวัดขอนแก่น อำเภอภูผาม่าน


จากการศึกษาสภาพแนวทางหลวงเดิมพบว่า ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง อ.หล่มสัก-อ.คอนสาร เป็นเส้นทางที่ผ่านภูมิประเทศที่เป็นเขาสลับเหวลึก จึงมีความจำเป็นต้องปรับแนวเส้นทางราบ และแนวทางดิ่ง ตลอดแนวเส้นทางเพื่อให้ได้มาตรฐานทางหลวง 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ของกรมทางหลวง และมาตรฐานทางหลวงระหว่างประเทศสายเอเชีย (AH16) รวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดด้านกายภาพและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.หล่มสัก-คอนสาร.com 2.แฟนเพจเฟสบุ๊ค : หล่มสัก-คอนสาร และ 3.Line Official : https://lin.ee/8UzitHR ตามข้อมูลที่ให้ไว้นี้ได้เลย

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ